Resultaten in de gemeenteraad mede door het initiatief en of werk van de ChristenUnie-SGP

17-01-2022 19:44 17-01-2022 19:44

De afgelopen vier jaar heeft de CU-SGP-fractie u vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Hier delen wij onze resultaten, zodat u kunt zien wat wij voor u hebben betekend de afgelopen jaren!

Resultaten CU-SGP-fractie in de gemeenteraad van Haarlemmermeer

 

De afgelopen vier jaar heeft de CU-SGP-fractie u vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Hier delen wij onze resultaten, zodat u kunt zien wat wij voor u hebben betekend de afgelopen jaren!

 

Praktische problemen

De fractie van de ChristenUnie-SGP vindt het heel belangrijk om concrete problemen van burgers aan te pakken. Wij doen graag ons best om het leven voor individuele burgers een stukje beter te maken! Wij hebben ons dan ook de afgelopen vier jaar ingezet voor de menselijke maat in de politiek en het aanpakken van praktische problemen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aan de Lisserdijk bleken mensen die al 50 jaar in een bedrijfswoning woonden, geen woonvergunning te hebben. Na vragen van onze fractie greep de burgemeester in, zodat deze mensen toch hun leven lang in deze woning mogen blijven!
 • Grote gezinnen met jonge kinderen hebben vaak veel meer afval (bijvoorbeeld luiers) dan gemiddeld. Als zij echter een grote restafval-container willen moeten zij extra betalen. De CU-SGP heeft een motie ingediend om voor zulke gezinnen grote containers tegen een lager tarief te geven.
 • In Rijsenhout zijn er al jaren plannen om woningen te bouwen. Er is de afgelopen jaren echter nauwelijks aandacht voor geweest. Nadat de CU-SGP het onderwerp aankaartte in de campagne voor de verkiezingen van 2018, hebben we ook diverse malen schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over deze kwestie.
 • Aan de Liesbos in Hoofddorp waren ooi bomen weggehaald, maar de wortels niet. Daardoor was het trottoir in slechte staat. Wij hebben er schriftelijke vragen over gesteld.

 

Aandacht voor vluchtelingen

Op 14 mei 2020 hebben we met enkele andere partijen een motie ingediend. Deze motie riep de burgemeester op om het kabinet te verzoeken om kwetsbare kinderen op te nemen. Deze kinderen verbleven in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen op Lesbos. Ook drong de motie erop aan om te zorgen voor faciliteiten om deze kinderen omp te vangen. Het is schrijnend om te zien in welke omstandigheden vluchtelingen op Lesbos moeten leven. Daarom is het goed dat deze motie is aangenomen!

 

Geen bezuinigingen op sport en welzijn!

Op 1 juni 2020 hebben we diverse amendementen ingediend om bezuinigingen op sport en welzijn te voorkomen. Ook hebben we hierover een artikel in WELKE KRANT? [AV1] gepubliceerd. Sport en welzijn zijn twee belangrijke manieren om het samenleven in onze gemeente te bevorderen. We zijn daarom blij dat we hier aandacht aan hebben kunnen besteden!

 

Geen buitenlandse biomassa!

Op 5 november 2020 hebben we een motie ingediend om ervoor te zorgen dat onze gemeente geen gebruik maakt van buitenlandse biomassa. Na een toezegging van het college van B&W konden we deze motie terugtrekken.

 

Aandacht voor Tiny houses[AV2] .

Tiny houses kunnen een deel van de oplossing van het woningtekort zijn. Het college maakt dit echter onnodig moeilijk. De CU-SGP-fractie heeft geprobeerd om dit op te lossen. Op 9 november 2020 zijn er schriftelijke vragen aan het college gesteld. Ook is er een artikel in WELKE KRANT? gepubliceerd om hier aandacht voor te vragen.

 

 

 

 

Acties in de gemeenteraad in deze raadsperiode

Moties

 1. VANG: zie schriftelijke vragen; uiteindelijk is motie verworpen omdat raad eerst de evaluatie wil hebben.
 2. Groenere tuinen, 18 juni 2020: (aangenomen)
  Roept het college op om zich actief in te zetten om bewoners aan te moedigen, via weekbladen, website, column burgemeester, Informeer, etc hun tuin te vergroenen
 3. Geen buitenlandse biomassa, 5-11-2020: (ingetrokken na toezegging/toelichting college)
  In het kader van de warmtetransitie geen ruimte te bieden voor het gebruik van geïmporteerde biomassa
 4. Schiphol-moties over nachtvluchten of krimpscenario’s (meestal met o.a. GrL en D66) werden verworpen
 5. Niet het kind van de rekening, 14 mei 2020 (over vluchtelingencrisis Lesbos), samen met GrL, D66, HAP, CDA en PvdA)
  verzoekt de voorzitter van de raad (dat is de burgemeester, KV):
  • de regering hiervan schriftelijk in kennis te stellen
  • in dezelfde brief het kabinet dringend te verzoeken deze kinderen op korte termijn naar Nederland te halen en tevens voorzieningen te treffen waarmee gemeenten in staat worden gesteld deze kinderen zo goed mogelijk op te vangen.
 6. Tiny houses: hiervoor hebben we meerdere malen aandacht gevraagd, in het kader van betaalbare woningen

 

Kranten:

Artikel over betaalbare woningen, tiny houses

Artikel over de bezuinigingsplannen in 2021 voor 2022-2025 (m.n. op welzijn en breedtesport)

 

Amendementen

Diverse op 1 juli 2020 m.b.t. het voorkomen van bezuinigingen op breedtesport en welzijn (daarvoor stelden we o.a. voor om, als dat nodig zou blijken te zijn, de OZB met € 10 a € 15 per jaar (vanaf 2025) te verhogen, en dit af te laten hangen van eventuele extra Rijksbijdragen)

Visie Buitenkaag: maximale bouwhoogte aangepast in raadsvoorstel

 

 

 

Schriftelijke vragen

 

 1. 12-08-2021 Lisserdijk: dreigende huisuitzetting voor mensen die al 50 jaar in een bedrijfswoning zaten, omdat er een woonvergunning zou ontbreken…. (mensen mogen na tussenkomst BGM nu toch levenslang blijven wonen)
 2. 16-06-2021 VANG: pleidooi om bij maatwerk (luiers, inco-materiaal of grote gezinnen) naast de 80 liter en 240 liter (extra bijdrage € 100) restafval-container ook de 140 liter rolcontainer ter beschikking te stellen tegen een gereduceerd tarief van € 60.
 3. 24-04-2020 Omgevingsdienst: functioneren
 4. 24-09-2020 Afval bij Amersfoordtschool B’dorp (kapotte flesjes i.v.m. hangjongeren)
 5. 11-05-2020 Voortgang kwestie Rijsenhout (woningbouw/kassengebied)
 6. 02-07-2020 Mondelinge vragen Aarbergerweg R’hout i.v.m. de interpretatie en de voortgang (niet dus) van de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout
 7. 03-12-2020 Designerdrug 3MMC
 8. 11-03-2021 Klaproosstraat Nw Vennep ivm onvoldoende gehoorde omwonende plantsoentje/speelplaats (woekerbomen)
 9. 13-01-2021Trottoir Liesbos Hoofddorp; hier waren ooit bomen weggehaald maar het wortelgestel niet, en daardoor was het trottoir in erbarmelijke staat
 10. 29-06-2020        Kerkelijke bijeenkomsten in de buitenruimte tijdens corona
 11. 09-09-2021         Verzoek om de raad op de hoogte te houden van de voortgang van alle moties bij de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen
 12. 09-11-2020         Tiny houses

« Terug