Speerpunten

Betaalbare en duurzame woningen zijn snel nodig!

Grote groepen jongeren, jongvolwassenen en ouderen kunnen in de Haarlemmermeer geen betaalbare, geschikte woning vinden. Het woningtekort moet snel veranderen!

  • Het splitsen van woningen moet makkelijker en eenvoudiger worden gemaakt. Meerdere mensen kunnen op die manier op dezelfde oppervlakte wonen.
  • Tiny houses zijn een goedkope en duurzame oplossing voor het tekort aan huizen. De . De gemeente staat echter niet te springen om zulke tiny houses te bouwen, omdat dat niet zou kunnen. Daar moet snel verandering in komen. Wij willen op korte termijn bevorderen en stimuleren dat deze woningen er gaan komen. Afgelopen periode hebben wij diverse keren contact gehad met projectontwikkelaars die graag willen starten en ook over gronden kunnen beschikken voor de bouw hiervan. Bij kleine gemeentelijke percelen moet serieuzer gekeken worden naar meerdere mogelijkheden die wel een kans van slagen zullen hebben.
  • Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om vergunningen te krijgen voor innovatieve bouw.

Behoud de variatie in het landschap van onze prachtige Haarlemmermeer polder

We moeten op een verantwoorde manier omgaan met ons landschap. De variatie erin is prachtig en moet behouden blijven. Niet alles volbouwen, maar rustpunten aanbrengen in het landschap, akkers behouden en recreatie mogelijk maken. Het prestigeplan PARK21 is uiteindelijk een te groots en te ambitieus plan geweest. Wij staan voor lokale initiatieven en activiteiten die wél passen binnen onze polder. Hoe mooi zou het zijn als onze lokale ondernemers onderdeel kunnen zijn van onze recreatie!

Gezondheid voorop: Schiphol moet minder hinder veroorzaken

De gezondheid van onze inwoners en een gezonde flora en fauna in de Haarlemmermeer vinden wij van groot belang. Daarom willen wij ons blijven inzetten voor een betere luchtkwaliteit. Schoner vliegen moet de norm worden. Uitstoot van fijnstof moet worden teruggebracht. Wij willen ons ook richten op het reduceren van geluidsoverlast. Een gezonde leefomgeving en het borgen van een optimale nachtrust zijn in onze ogen van levensbelang. Als het nodig is voor een gezondere leefomgeving, moet het aantal vliegbewegingen omlaag.

Samenleven doe je niet alleen, maar samen!

Gemeenschappen zoals buurthuizen, verenigingen, kerken en buurtverenigingen zijn de plekken waar mensen tot bloei komen. Hier plukt de samenleving als geheel zijn vruchten van. Minder eenzaamheid maar meer samen leven, elkaar kennen als inwoners van de Haarlemmermeer daar doen we het voor. Het behouden van die sociale samenhang is een grote drijfveer voor onze fractie. Cruciale maatschappelijke organisaties moeten dan ook hun subsidie behouden

De menselijke maat moet terug in de politiek!

In de grote hoeveelheid aan regels en bureaucratische processen mogen wij niet vergeten waar het om gaat: het zien van de mens achter de inwoner! Ieder mens is namelijk waardevol en in het nastreven van recht moeten mensen of groepen mensen die onrecht ervaren, worden gekend en erkend. Wij als fractie vinden dat de menselijke maat weer centraal moet komen staan in de politiek waarbij ruimte moet zijn voor oplossingen op maat. Wij willen naast het gezicht zijn, ook de stem zijn van de inwoner. Middels een luisterend oor en actief meedenken willen wij passende oplossingen realiseren.

Goede handhaving is nodig om drugscriminaliteit te bestrijden

De ChristenUnie-SGP staat voor een veilig Haarlemmermeer. Het gedogen van drugs en toestaan van coffeeshops is het beginpunt van criminaliteit. Onze burgers moeten hiertegen beschermd worden. Wij willen dat er voldoende handhaving wordt ingezet op actuele ontwikkelingen vooral op het gebied van criminaliteit en ondermijning. Op deze wijze kan de veiligheid worden gewaarborgd en blijft het prettig wonen in onze polder.

Sport, spel en recreatie moet voor jong en oud gestimuleerd worden

Bewegen in de vorm van sport of recreatie moet voor jong en oud gestimuleerd worden. Onze gezondheid gaat erop vooruit en het plezier brengt saamhorigheid. We zijn tegen bezuinigingen op sport en voor speelpleintjes, steun aan sportverenigingen en het behoud van recreatiemogelijkheden in de polder. Sporten is zeer essentieel voor het behouden van een goede weerstand en de gezondheid voor lichaam en geest.