ANBI

Gegevens ANBI en giften - Beleid algemene gegevens ChristenUnie Haarlemmermeer en SGP

ChristenUnie Haarlemmermeer en de SGP zijn beiden een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie Haarlemmermeer
RSIN: 8168.06.585
KvK-nummer: 34199877

Naam: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
RSIN: 8073.10.815
KvK-nummer: KvK 40409507

Meer informatie over de ANBI van de afdeling ChristenUnie Haarlemmermeer vindt u hieronder.

Klik hier voor meer informatie over de ANBI van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

 • God laat mensen opbloeien in relaties, samenwerking en onderlinge zorg. Een dienstbare samenleving vraagt een betrokken, maar ook bescheiden overheid. De overheid zet zich in voor een maatschappelijke ordening waarin mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en in vrijheid hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.
 • Geloofsvrijheid
  God maakt mensen verantwoordelijk door ze vrijheid te geven. De overheid beschermt en respecteert deze vrjiheid. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en de samenleving.
 • Waardevol leven
  Alle leven is Gods waardevolle gift. De overheid zet zich in voor de duurzamen ontwikkeling van en een zorgvuldige omgang met heel Zijn schepping.  De overheid staat voor de wardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig, kwetsbaar, geboren en ongeboren, nabij en veraf.
 • Hoofdlijnen beleidsplan
  De ChristenUnie Haarlemmermeer wil op politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De ChristenUnie probeert de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging. De ChristenUnie geeft hier als volgt invulling aan:
  - Invulling geven aan het verkiezingsprogramma
  - Zichtbaar zijn in de samenleving

Jaarverslag - Rekening en verantwoording

 1. Het boekjaar van de afdeling is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de afdeling zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering bepaald is, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de afdeling over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door bestuurders; Ontbreekt ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit haar leden een commissie van tenminste twee ersonen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der afdeling te geven.
 6. Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van toepassing indien omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering een verklaring wordt overlegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek2, Burgelijk Wetboek.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren.

7. Samenstelling van het bestuur op 1 maart 2018
Voorzitter: J.A. Hekstra
Secretaris: N. Lucaciu
Penningmeester: J. Modderman
Lid: D.E. Knibbe

8. Beloningsbeleid
Bestuursactiviteiten en activiteiten van commissies worden verricht op basis van vrijwilligheid. Eventueel gemaakte kosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Het beloningsbeleid bestaat uit het vergoeden van de hierboven genoemde activiteiten. Van het restant van de inkomsten wordt een deel gereserveerd voor het voeren van campagnes en andere activiteiten om de ChristenUnie zichtbaar te maken in de samenleving. De verantwoording naar de leden toe vindt u in het financieel jaarverslag.

9. Actueel verslag
Op de website van de afdeling treft u het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.

10. Financieel verslag
Het financieel verslag wordt jaarlijks besproken op de ledenvergadering en door een kascommissie gecontroleerd.

Gegevens ANBI en giften - ChristenUnie Haarlemmermeer

Statutaire naam: ChristenUnie Haarlemmermeer
RSIN: 8168.06.585
KvK-nummer: 34199877

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Haarlemmermeer
p/a Korenaarstraat 21
2153 BM  Nieuw-Vennep

Doelstelling

Voor de grondslag en de doelstelling van de lokale afdeling ChristenUnie Haarlemmermeer willen wij u verwijzen naar de landelijke site van de ChristenUnie:

www.christenunie.nl/grondslag

ChristenUnie Haarlemmermeer heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

 1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
 2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

 • Voorzitter: Hans Hekstra
 • Secretaris: Nienke Lucaciu
 • Penningmeester: Jan Modderman
 • Algemeen lid: David Knibbe

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier (PDF)

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

 • Zie financieel verslag

Overzicht van bijdragen > €4500

 • Dit is niet van toepassing