ANBI-Verklaring

ANBI verklaring

Doel
De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.
De partij heeft dit verwoord in het kernprogramma, dat met de volgende woorden begint:
De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Haarlemmermeer heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau.

Dienstbare samenleving
God laat mensen opbloeien in relaties, samenwerking en onderlinge zorg. Een dienstbare samenleving vraagt een betrokken, maar ook bescheiden overheid. De overheid zet zich in voor een maatschappelijke ordening waarin mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en in vrijheid hun verantwoordelijkheden kunnen nemen.

Geloofsvrijheid
God maakt mensen verantwoordelijk door ze vrijheid te geven. De overheid beschermt en respecteert deze vrijheid. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving.

Waardevol leven
Alle leven is Gods waardevolle gift. De overheid zet zich in voor duurzame ontwikkeling van en een zorgvuldige omgang met heel Zijn schepping. De overheid staat voor de waardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij of veraf.

Hoofdlijnen beleidsplan
De ChristenUnie Haarlemmermeer wil op politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De ChristenUnie probeert de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging. De ChristenUnie geeft hier als volgt invulling aan:

* Invulling geven aan het verkiezingsprogramma
* Zichtbaar zijn in de samenleving.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.

1. Het boekjaar van de afdeling is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de afdeling zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de afdeling en het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der afdeling te geven.

6. Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van toepassing indien omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering een verklaring wordt overgelegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren.

Samenstelling bestuur op 8 januari 2023
Voorzitter J.A. Hekstra
Secretaris N. Lucaciu
Penningmeester J.A. Hekstra
Lid H. Drenth

Beloningsbeleid
Bestuursactiviteiten en activiteiten van commissies worden verricht op basis van vrijwilligheid. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Het beloningsbeleid bestaat uit het vergoeden van de hierboven genoemde activiteiten. Van het restantdeel van de inkomsten wordt een deel gereserveerd voor het voeren van campagnes en andere activiteiten om de ChristenUnie zichtbaar te maken in de samenleving. De verantwoording naar de leden toe vindt u in het financieel jaarverslag.

Actueel verslag
Op de website van de afdeling treft u het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Financieel verslag
Het financieel verslag wordt jaarlijks besproken op de ledenvergadering en door een kascontrolecommissie gecontroleerd.

Privacyverklaring bestuursleden ChristenUnie Haarlemmermeer

Privacyverklaring bestuursleden ChristenUnie Haarlemmermeer

  • Dienstbaarheid: ik sluit mijn handelen altijd en volledig aan op de (kern) waarden van de partij.
  • Functionaliteit: mijn handelen heeft een herkenbaar verband met de functie die ik vervul in de partij.
  • Onafhankelijkheid: bij mijn handelen zal geen vermenging optreden van oneigenlijke belangen.
  • Openheid: mijn handelen is transparant, zodat optimale verantwoording mogelijk is en controlerende organen er volledig inzicht in hebben. Dat geldt ook voor mijn beweegredenen.
  • Betrouwbaarheid: men kan op mij rekenen. Ik houd me aan mijn afspraken. Kennis en informatie waarover ik door mijn functie beschik, wend ik aan voor het bestemde doel.
  • Zorgvuldigheid: ik handel zo dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen op correcte wijze zijn afgewogen.
  • Delen: ik meld situaties waarbij de integriteit in het geding kan zijn. Ik spreek ook anderen aan op mogelijk niet-integer gedrag en maak dilemma’s bespreekbaar.
  • Eerlijkheid: ik verklaar dat ik bovenstaande vuistregels ken en zal handelen conform deze vuistregels.

Plaats:  Gemeente Haarlemmermeer
Datum: 8 november 2022
Hans Hekstra             Nienke Lucaciu                Herman Drenth