Een onsje meer - Motie vreemd bij Nota B&W Beleid voor mobiele telecommunicatie

mast1ei6donderdag 28 augustus 2014 17:00

Motie vreemd aan de orde van de dag bij Nota B&W Beleid voor mobiele telecommunicatie

Een onsje meer

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 28 augustus 2014 

 

Constaterende dat

 • het oprichten van een UMTS mast veelal leidt tot maatschappelijke onrust;
 • de maatschappelijke onrust zijn oorsprong vindt in het gebrek aan inzicht in de lange termijn effecten van hoogfrequente elektromagnetische straling;
 • de Gezondheidsraad in zijn rapport ‘Voorzorg met rede’ (2008) constateert en adviseert ;

‘De onzekerheid over gezondheid of milieuschade om een beleid vraagt waarin voorzorg centraal staat. Voorzorg daarentegen houdt in dat beschermende maatregelen worden getroffen ook al staat niet vast dat die maatregelen noodzakelijk zijn om schade te voorkomen’. Laat toepassing van het voorzorgbeginsel uitgroeien tot een tweede natuur en creëer zo een cultuur van zorgvuldige omgang met onzekerheden.

 • de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid constateert en adviseert in zijn rapport ‘Onzekere Veiligheid, verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid ’ (2008) ;

....’dat de huidige omgang met risico’s en de verdeling van verantwoordelijkheden onvoldoende toekomstbestendig is. Naast de eenvoudige en complexe risico’s dienen zich onzekere en verschillend waardeerbare problemen aan. Voorzorg is de uitdrukking van het besef dat de kwetsbaarheid van mensen, samenleving en de natuurlijke omgeving een proactieve omgang met onzekerheden vergt.’

 • De Minister van I en M in zijn antwoord op bovengenoemde rapporten in een brief aan de Tweede Kamer (Vergaderjaar 2008-2009 nr. 28.089 Gezondheid en Milieu) antwoordt ;

‘De recente adviezen van de GR en de WRR reiken waardevolle elementen aan voor verdere vernieuwing o.a. toepassen van de voorzorg, rekening houden met maatschappelijke percepties van risico’s, expliciteren en verdelen van verantwoordelijkheden, politiek-bestuurlijk meewegen van sociaal-economische aspecten en het toepassen van een open debat waar dat gewenst of nodig is. In het bijzonder bij dossiers waar sprake is van onzekere risico’s, door een alerte, flexibele overheid die oog en oor heeft voor de signalen uit de samenleving’.

 • De World Health Organisation in 20011 heeft geconstateerd dat er voldoende aanwijzingen zijn om te besluiten dat er een sterk vermoeden bestaat dat blootstelling van de mens aan electromagnetische straling kanker kan veroorzaken;

 

Overwegende dat

 • is gebleken dat een belangrijk deel van de gemeenteraad tijdens de bespreking van de Nota van B&W zowel een luisterend oor heeft gehad voor de bezwaren van belanghebbenden als ook het toepassen van het voorzorgsbeginsel wenselijk acht;
 • het voorzorgsprincipe zowel een moreel als een politiek principe is;
 • De stralingsemissie van antennes beduidend lager is buiten een afstand van 300 meter wat een aanzienlijke risico-reductie alsmede een welstandsverhoging tot gevolg heeft in woonwijken en recht doet aan de invulling van het door Europa, de minister en de gezondheidsraad aangehaalde ALARA-principe.

 

Verzoekt het College om

Aanpassing van de Nota B&W beleid masten voor mobiele telecommunicatie door de volgende wijzigingen op te nemen:

 • dat vergunningsplichtige uitzendmasten niet in woonwijken worden geplaatst;
 • indien een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning om een vergunningsplichtig uitzendmast te mogen plaatsen, deze aanvraag zal worden behandeld als een politiek gevoelig onderwerp zoals besproken bij behandeling van het Raadsvoorstel ‘Aanwijzing categorien van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is op grond van artikel 6.5 derde lid Bor’;
 • het voorzorgsbeginsel op te nemen van 300 meter van woonwijk tot aan locatie vergunningsplichtige uitzendmast;
 • het zoveel mogelijk –doen- plaatsen van vergunningsplichtige uitzendmasten in de periferie van de kernen ook al betekent dat mogelijkerwijs het –doen- plaatsen van 2 uitzendmasten in plaats van 1 uitzendmast;

ondertekend

CDA, Groen Links, ChristenUnie - SGP, Forza!, Eén Haarlemmermeer

« Terug

Archief > 2014

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari