Milieu en volksgezondheid

Waar staat de ChristenUnie - SGP voor?

Ontwikkelingen en uitgangspunten

Economisch belang en eigenbelang winnen het te vaak van het milieu. We zien dat het eenzijdig prioriteit geven aan economische belangen desastreuze gevolgen kan hebben voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier.

De zorg voor een goed milieu is rechtstreeks verbonden met Gods opdracht goede rentmeesters van Zijn schepping te zijn. Wanneer er beleidsmaatregelen overwogen worden, zullen daarbij altijd de mogelijke gevolgen voor het milieu betrokken moeten worden (milieueffectenrapportage).

Wij willen niet alleen de belangen van onze generatie voor ogen houden, maar ook die van de komende generaties. Om in onze polder de milieubelastende activiteiten te minimaliseren, is het noodzakelijk dat de zorg voor het milieu in alle planvorming een hoge prioriteit krijgt. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor goede voorlichting over de mogelijkheden om het milieu te beheren en verontreiniging tegen te gaan. Burgers moeten informatie kunnen ontvangen hoe te handelen bij klachten van o.a. asbest, onvoldoende ventilatie van de woning, hoogspanningsleidingen, bodemverontreiniging, geluid, geur, lucht­ver­ontreiniging, rampen, straling en waterverontreiniging.

De aanpak van het gemeentebestuur richt zich onder meer op binnenmilieu, het ontwerp en inrichting van de leefomgeving, een goede informatievoorziening over de lokale leefomgeving, en het signaleren en volgen van milieu- en gezondheidsproblemen.

We leven in een tijd waarin iedereen haast lijkt te hebben. De moderne teneur om zoveel mogelijk uit het leven te halen legt niet alleen beslag op onze arbeidstijd, maar heeft ook gevolgen voor de beleving van vrije tijd en voor onze gezondheid.

De ChristenUnie-SGP staat voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen, ook voor degenen die psychisch of lichamelijk niet optimaal (meer) kunnen functioneren. Het uitgangspunt bij de verzorging van deze groepen moet zijn om hen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving een plaats te geven. De zorgvrager moet hiervoor allereerst de mensen in zijn of haar directe omgeving om hulp kunnen vragen. Waar deze hulpverlening de kracht en kennis van deze mantelzorgers te boven gaat zal professionele hulp onmisbaar zijn. Dit zal per geval bekeken moeten worden. De professionele hulpverlening moet de mantelzorgers als partners zien en hen ondersteunen.

Milieu

Openbaar groen

Opgestelde plannen voor groene buffers dienen consequent uitgevoerd te worden. We kennen dit al in (uitgevoerde) plannen zoals De Groene Weelde, de recreatieplas Toolenburg, het Park van de 21e Eeuw, Zwaansbroek enzovoorts. Het mag natuurlijk nooit zo zijn dat daarmee negatieve effecten voor natuur en milieu worden ‘afgekocht’. In het hele beleid dienen aspecten van milieu, natuur en leefbaarheid belangrijke criteria te vormen bij het maken van afwegingen.

Ook het onderhoud in het openbare gebied moet worden ingebed in een pragmatische en toetsbare keuze voor de werkwijze en de in te zetten middelen. Bestaande groenvoorziening mag alleen na zorgvuldige afweging van de alternatieven worden aangetast. Waar kappen noodzakelijk is moet minimaal een zelfde hoeveelheid groen teruggeplant worden.

Afval

Tot de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, ongeacht eventuele uitbesteding, behoort de zorg voor het ophalen en verwerken van afvalstoffen op een uit milieuhygiënisch oogpunt verantwoorde wijze. Hergebruik van afvalstoffen dient gestimuleerd te worden. Belangrijk is hierbij dat afval goed gescheiden ingezameld wordt, en meer afvalpreventie plaatsvindt. Zwerfvuil dient regelmatig verzameld en afgevoerd te worden.
Handhaving bij onjuist gebruik en communicatie over het juiste gebruik en het stimuleren van afvalscheiding dient regelmatig plaats te vinden.
De gemeente dient direct te stoppen met proeven en plannen rondom diftar! Diftar is niet het enige middel waarmee je afval kunt verminderen. Gezien de hoge kosten van het verwerken van grof afval (25% van de kosten van de totale hoeveelheid afval) lijken ons mogelijkheden aanwezig om juist hier een gedifferentieerd tarief in te voeren, waarbij voor ongesorteerd en gesorteerd afval een variabel tarief zou kunnen gelden.

De gemeente dient de inwoners een voorziening te bieden in hun woonomgeving om afval beter te kunnen scheiden en wegbrengen. Hiermee zal de totale hoeveelheid restafval afnemen. Als de hoe­veelheid restafval vermindert, zullen veel huishoudens bereid zijn om over te stappen naar de (goedkopere) kleinere rolcontainers. Wie dan nog een grote rolcontainer heeft, betaalt via deze natuur­lijke weg voor de "luxe" van het slecht scheiden & wegbrengen van afval naar een nabij gelegen voor­ziening. Voor deze luxe mag men een luxe tarief betalen, mits de goedwillende inwoner voldoende mogelijkheid heeft om zonder extra kosten zijn gescheiden afval weg te brengen. Daarnaast zou de gemeente moeten onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de meerkosten van een grotere rolcontainer via de AWBZ te vergoeden voor de groep mensen die om medische redenen meer restafval produceren. Bij dit alles horen royaler quota voor het verwerken van grof vuil.

Energie en water

Het gemeentebestuur draagt er toe bij dat het energie- en waterverbruik in de gemeente zoveel mogelijk wordt beperkt. De ChristenUnie-SGP pleit ervoor dat in de komende jaren de bewustwording van de burgers over de noodzaak van een doordacht energiegebruik wordt gestimuleerd.

Verkeersmilieukaart

De verkeersmilieukaart geeft een goed inzicht in alle verkeersstromen en de gevolgen daarvan op het leefmilieu in de gemeente. In het bijzonder wanneer (langdurig) andere routes gebruikt moeten worden merkt men hoe de verschillende vervoersmiddelen opeenhoping van negatieve effecten kunnen veroorzaken. Compenserende maatregelen voor deze effecten dienen in betreffende begrotingen te worden meegenomen en uitgevoerd.

Volksgezondheid

Gezondheidszorg is niet alleen gericht op het herstellen van de gezondheid in geval van ziekte, maar ook op het voorkomen van ziekte. Het gemeentebestuur moet daarom een goed preventief beleid voeren en voorlichting geven over een gezond leven. Het creëren van rust en het voorkomen van stress zijn belangrijke ingrediënten daarvan. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid zowel bij gemeentebestuur (ook zelf werkgever), als bij bedrijven, organisaties en de burger zelf.

Bovendien draagt het gemeentebestuur bij aan goede contacten met provincie, zorgverzekeraars en zorgverleners zodat er voldoende aanbod, toegankelijkheid en samenhang van de openbare gezondheidszorg in de gemeente beschikbaar zijn.

Het gemeentebestuur moet zorgen voor een goede bereikbaarheid en inzichtelijkheid van het bestaande aanbod van gezondheidszorg dat in de gemeente aanwezig is. Centrale gezondheidscentra in de wijken of kernen leiden tot kortere lijnen in de zorgverlening waardoor er beter gereageerd kan worden op de zorgbehoefte. Wij pleiten ervoor dat er voor de avond- nacht- en weekenduren goed bereikbare voorzieningen worden gerealiseerd. Slechts één dokterspost voor alle inwoners van Haarlemmermeer is te weinig. Dit kan bijvoorbeeld problemen opleveren voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De ver doorgevoerde bezuinigingen in de sociale en zorgsector op landelijk niveau laten geen verdere budgettering in deze sector op het gemeenteniveau toe.

Het Actieplan Zorg

Het Actieplan Zorg wil een duidelijke baken zijn zodat mensen weten waar ze bij de ChristenUnie - SGP Haarlemmermeer aan toe zijn. De 5 speerpunten zijn:

1. Keuzevrijheid

Keuzevrijheid in de zorg is van groot belang. Of je nu langer thuis moet blijven wonen of aangewezen bent op een instelling. Wie je ook bent, en waar je ook woont, het is belangrijk dat je zelf mag kiezen voor de zorg die past bij je identiteit en levensovertuiging. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) hoort hierbij.

2. Neem onzekerheid over verhuizen weg

Iedereen die nu een indicatie heeft voor zorg in een verzorgingstehuis behoudt het recht op deze vorm van zorg. Veel mensen leven nu in de onzekerheid of zij wel kunnen blijven wonen waar ze zitten. Deze onzekerheid duurt te lang. Partijen die verantwoordelijk zijn voor de zorg moeten zo snel mogelijk met elkaar om tafel om ouderen duidelijkheid te kunnen geven.

3. Toeslag kleine zorginstellingen

ChristenUnie - SGP maakt zich sterk voor een wettelijk geregelde toeslag voor kleine zorginstellingen. In kleine kernen is een verzorgingshuis veel meer dan een plek om oud te worden. Het is een gebouw met een brede functie in de samenleving.
Het is daarom belangrijk dat instellingen in krimpregio’s behouden blijven. Deze instellingen kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken.

4. Maak een verbinding tussen informele en formele zorg

Er zijn landelijk ongeveer 450.000 vrijwilligers bij de zorgsector betrokken. Dit zijn er heel veel. Ook in Haarlemmermeer hebben we veel vrijwilligers. Deze zijn van grote waarde voor de zorg! Het is belangrijk dat er vrijwilligers en professionele hulpverleners goed met elkaar samenwerken.

Vrijwilligersorganisaties zoals Present en de Zonnebloem willen we, ook financieel, ondersteunen zodat ze meer vrijwilligers kunnen werven. Mantelzorgers willen serieus worden genomen. Daarom moet de gemeente mantelzorgers betrekken bij het zorgplan, waarbij uiteraard duidelijk onderscheid blijft tussen de verschillende verantwoordelijkheden.

5. Dagbesteding als mantelzorgondersteuning

Dagbesteding is een voorwaarde voor mantelzorgers om het vol te houden. Daarom is het belangrijk dat mensen die dagbesteding nodig hebben hiernaartoe kunnen gaan. Er moet dus voldoende geld beschikbaar blijven voor zinvolle dagbesteding.

Met het actieplan houden we straks de vinger aan de pols bij alle veranderingen om te voorkomen dat kwetsbare mensen buiten de boot vallen.

Ambulance

Het ambulancevervoer hoort optimaal te functioneren. Binnen de gemeentelijke infrastructuur wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke toegankelijkheid voor ambulances en andere hulpdiensten. Dit vervoer moet worden gerealiseerd binnen de gestelde en aanvaardbare aanrijtijden. Bij het aanleggen van verkeersobstakels, zoals drempels, mogen hulpverleningsdiensten geen hinder van deze obstakels ondervinden.

Verslavingen

Verslavingen binden de mens. Door een verslaving worden mensen belemmerd om zich ten volle te ontwikkelen. Wij willen niet alleen dat het gemeentebestuur drempels opwerpt die de kans op verslaving verkleinen, maar ook actief het afkicken van verslavingen stimuleert. De hulpverlening aan hen die verslaafd zijn moet goed toegankelijk zijn over voor hen begaanbare wegen. Dit impliceert geenszins dat wij gratis verstrekking van verdovende middelen als een onderdeel van deze hulpverlening zien.

Gokverslaafden kunnen worden ontmoedigd door gokautomaten eenvoudig te verwijderen. De samenleving moet niet op hoeven draaien voor schuldsanering en hulpverleningsprogramma’s voor gokverslaafden zolang de mogelijkheid bestaat gokken zoveel mogelijk uit te bannen. Met name in laagdrempelige voorzieningen zoals restaurants en cafetaria’s zouden gokautomaten verboden moeten worden. Via bestemmingsplannen en vergunningenbeleid moet het gemeentebestuur gokautomatenhallen zoveel mogelijk zien te voorkomen.

Het gemeentebestuur moet het gebruik van soft- en harddrugs tegengaan, onder andere door de vestiging van coffeeshops te ontmoedigen. Coffeeshops mogen zich in ieder geval niet in de buurt van scholen, jeugdcentra en in woonwijken bevinden. Het verbod op het gebruik en het distribueren van drugs in de openbare ruimte dient streng te worden gehandhaafd.

Alcoholische drank is van alle genotsmiddelen het meest geaccepteerd in de samenleving. Het gemeentebestuur moet voorop lopen in het bewustwordingsproces dat teveel drank zeer schadelijk is voor de gezondheid. Het gemeentebestuur moet het vroegtijdig signaleren van alcoholproblemen en het opzetten van adequate hulpverleningsnetwerken stimuleren.

Prostitutie

De seksuele omgang tussen man en vrouw hoort deel uit te maken van de liefdesrelatie die deze mensen met elkaar zijn aangegaan. Deze liefdesrelatie kan alleen tot haar volle recht komen wanneer zij gebaseerd is op trouw en vertrouwen en hoort daarom thuis binnen het huwelijk. Prostitutie koppelt de seksuele omgang echter los van zowel liefde als trouw. Prostitutie gaat in tegen Gods schepping en geboden.

Het verbieden van prostitutie in de gemeente is onder de huidige wetgeving helaas niet mogelijk. Het gemeentelijk beleid moet en kan er wel op gericht zijn het aantal bordelen en sekshuizen binnen de gemeente terug te dringen. Sterfhuisconstructies (onder andere door ruimtelijke ordeningsinstrumenten) en uitkoopprocedures moeten gestimuleerd worden. Bovendien is het belangrijk dat ook reclame van deze ‘diensten’ wordt verboden, evenals openbare uitingsvormen hiervan. Daarnaast moet het gemeentebestuur zich in ieder geval met kracht inzetten tegen de uitwassen binnen deze sector. Hierbij moet de bescherming van de prostituee voorop staan. Controle op hygiëne, het aanbieden van opvang, scholing en alternatief werk moeten krachtig gestimuleerd worden. Al deze activiteiten zijn er ook op gericht om de prostituee die dit maar enigszins wenst de mogelijkheden te verschaffen uit het circuit te stappen. Straatprostitutie en het exploiteren van reguliere hotelaccommodaties zijn vormen die wij zo snel mogelijk beëindigd willen zien. Het gemeentebestuur moet hiervoor alle mogelijke en noodzakelijke middelen inzetten. Initiatieven ter preventie van de activiteiten van de zogenaamde ‘loverboys’ op scholen en bij uitgaansgelegenheden moeten worden gestimuleerd in de vorm van begeleiding en eventueel subsidie.

Lijkbezorging

Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende gelegenheid om mensen te begraven. Daarbij probeert men uit piëteit met de nabestaanden het ruimen van graven zolang mogelijk uit te stellen. Als ruimen noodzakelijk is, wordt de gelegenheid gegeven voor andere vormen van herinnering, door bijvoorbeeld de aanleg van een veld voor het bewaren van grafstenen. Algemene begraafplaatsen moeten goed onderhouden worden. Er dient een evenwichtige spreiding van begraafplaatsen binnen de gemeente te worden bevorderd.

Het gemeentebestuur gaat niet over tot gemeentelijke stichting en exploitatie van crematoria. Bij eventuele toestem­ming voor plan­nen van particulieren wordt gelet op de aanwe­zige behoef­ten en bezwaren binnen de gemeente. Wanneer plannen voor crematoriumstichting worden uitgevoerd dient de aanleg zodanig te zijn dat confrontatie met begraafplaatsbezoekers en andere mogelijke bezwaarden zoveel mogelijk vermeden wordt. Asverstrooiing op gronden die gemeentelijk eigendom zijn wordt zoveel mogelijk beperkt.