Welzijn, cultuur, sport en recreatie

Waar staat de ChristenUnie - SGP voor?

Ontwikkelingen en uitgangspunten

Keerzijde van onze materiële welvaart is de toenemende vereenzaming. Uit onderzoek is gebleken dat één op de drie burgers zegt zich eenzaam te voelen. Juist op het terrein van welzijn, cultuur, sport en recreatie liggen kansen burgers met elkaar in contact te brengen. Het gemeentebestuur richt zich daarbij op het zoveel mogelijk voorkomen van tweedelingen in de samenleving tussen rijk en arm, oud en jong, mensen met en zonder betaald werk.

Een dienstbare samenleving

Wij zijn ervan overtuigd dat de basis voor gezonde menselijke verhoudingen ligt in de liefde tot God en de naaste. Van daar uit gaan mensen zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van zichzelf en anderen.

Er moet een evenwichtige tijds- en energiebesteding zijn op het gebied van werk, zorg en vrije tijd. De kwaliteit van samenleven voor eenieder, ook in Haarlemmermeer, wordt bepaald door een plaats om te wonen, te werken, te recreëren en de gekregen gaven te ontwikkelen door onder andere culturele ontplooiing.

Het treffen van voorzieningen behoort tot de verantwoordelijkheid van burgers. De taak van de gemeentelijke overheid is hierbij voorwaardenscheppend en stimulerend. Veel aan het welzijn gerelateerde aspecten zouden niet adequaat kunnen worden ingevuld zonder de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers. Het gemeentebestuur geeft subsidie voor trainingen door beroepskrachten voor het werven en ondersteunen van vrijwilligers. De noodzakelijke continuïteit in vrijwilligerswerk wordt daardoor gewaarborgd.

Jeugdbeleid

Het gemeentebestuur moet het lokaal samenhangende jeugdbeleid verder ontwikkelen. Hiervoor is overleg nodig met een veelheid aan interne afdelingen en externe instellingen zoals de school, het politiekorps, het arbeidsbureau, de jeugdhulpverleningsinstellingen, de Centra voor Jeugd en Gezin en gemeentelijke geneeskundige diensten.

De verantwoordelijkheid voor jongeren ligt in de eerste plaats bij de ouders. In het gezin moet de basis gelegd worden voor het functioneren van jongeren in de samenleving. Opvoeding en gezin en vooral ook de houding van de ouders zijn van groot belang voor de jeugd. Geprobeerd moet worden om ook ouders te betrekken bij het beleid, zoals door het organiseren van jeugdactiviteiten in de wijk- en buurthuizen of -centra. Hierdoor kan doelloos rondhangen worden voorkomen.

Ten aanzien van vrijetijdsbesteding verdienen stimulering van sportdeelname en deelname aan culturele activiteiten door jongeren de voorkeur boven de meer consumptieve vormen zoals uitgaansgelegenheden.

In de wijken moeten voldoende speel- en ontspanningsmogelijkheden aanwezig zijn voor kinderen. Het toezicht en mogelijk ook het onderhoud zou door de wijkbewoners kunnen worden ingevuld. Dat bevordert de samenhang in de wijk.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang behoort in de eerste plaats tot de verantwoordelijkheid van de ouders. De rol van de gemeentelijke overheid richt zich met name op de controle van kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Daar waar de noodzaak van kinderopvang duidelijk is, stimuleert het gemeentebestuur het particulier initiatief, zodat er ook meer kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag komt.

Financiële tegemoetkoming kan verantwoord zijn als er sprake is van een eenoudergezin of bij medische en/of sociale noodzaak. De ChristenUnie-SGP pleit er al geruime tijd voor dat door de rijksoverheid aan alle ouders een gelijke vergoeding ter beschikking wordt gesteld. Deze vergoeding zouden zij naar eigen keuze kunnen gebruiken.

Peuterspeelzalen bieden de mogelijkheid peuters te laten spelen met leeftijdgenootjes. Daarnaast kunnen zij ook een functie vervullen bij onder andere het vroegtijdig ontdekken en aanpakken van ontwikkelingsachterstanden. De taak van het gemeentebestuur ligt in het instandhouden van de voorziening, eventueel met een beperkte subsidie. Zo veel mogelijk moeten ouders assistentie verlenen. Naar draagkracht wordt een eigen bijdrage verwacht in de kosten.

Cultuur

Creativiteit is een gave van God en moet net zoals andere gaven ten dienste van de naaste worden ingezet. Kunstenaars verrijken het leven door een nieuwe benadering van wat er om ons heen gebeurt. Onze ogen kunnen mede hierdoor gericht worden op zowel het goede en het mooie als op het bedreigende en het lijden. Naast het historisch belang van kunst kan kunst zich uitstrekken richting de toekomst. Er wordt gestreefd naar voorzieningen met een zo breed mogelijk draagvlak, zeker daar waar gemeentebestuur subsidie verleent. Voor expositie van kunstuitingen kunnen de openbare ruimten aan kunstenaars worden aangeboden.

Kunst en cultuur verdienen een grote uitingsvrijheid. Het gemeentebestuur moet echter wel grenzen stellen op het gebied van godslastering, onzedelijkheid, discriminatie en gezagsondermijning.

Om de culturele aspecten van de bibliotheektaak tot uitdrukking te laten komen, dient deze zich te presenteren als een vrije, laagdrempelige informatieverstrekkende instelling voor de burgers, gericht op culturele en educatieve ontwikkeling en maatschappelijke vorming. Voor de kleinere kernen voorziet een bibliotheekbus in deze behoefte.

Afhankelijk van het aanbod en karakter van de muziekschool kan financiële ondersteuning op zijn plaats zijn. Deze subsidie moet wel aanvullend zijn. Van de deelnemers moet ook een redelijke bijdrage worden gevraagd. Datzelfde geldt ook bij de subsidieverlening aan instellingen die allerlei cursussen op het gebied van creativiteitsontwikkeling verzorgen.

De instandhouding van een cultureel centrum is geen gemeentelijke taak. De exploitatie moet kostendekkend en in beginsel niet afhankelijk van een gemeentelijke bijdrage zijn.

Ten aanzien van de monumentenzorg moet het gemeentebestuur een actief beleid voeren. Daartoe wordt de monumentennota geactualiseerd. De stichting Meer-Historie kan hierin een belangrijke taak vervullen. Bescherming van het culturele erfgoed is goed, maar bij elke beslissing hierover moet een nuchtere afweging van belangen plaatsvinden. Met name de belangen van de eigenaar moeten zorgvuldig afgewogen worden.

Lokale omroep en kabelnet

Lokale omroep en kabelnet kunnen een versterking betekenen van het eigen karakter van de gemeente. Hierdoor kan de plaatselijke politiek dichter bij de burgers worden gebracht. Bovendien biedt dit een belangrijk voorlichtingskanaal voor de overheid, bijvoorbeeld bij rampen en calamiteiten, maar ook bij gemeenteraadsvergaderingen en gemeenteraadssessies. Samenwerking in regionaal verband is kostenbesparend en komt de kwaliteit van de programma’s ten goede.

Sport en recreatie

Sportbeoefening kan het welzijn van en de sociale samenhang tussen mensen bevorderen. Veel werkzaamheden en vormen van recreatie hebben in fysieke zin een passief karakter. Daarom is het goed sportbeoefening te stimuleren, in het bijzonder voor jongeren.

De taak van het gemeentebestuur ten aanzien van sport en recreatie is in de eerste plaats voorwaardenscheppend. Dit betekent dat van de gebruikers een bijdrage wordt verwacht die in redelijke verhouding staat tot de kosten en tot het inkomen van de deelnemers of hun ouders.

Mede vanwege de sociale aspecten zou het gemeentelijk beleid gericht moeten zijn op het stimuleren van de deelname aan teamsporten en het verenigingsleven. Organisaties die subsidie ontvangen voor het aanbieden / faciliteren van sportbeoefening behoren geen sportwedstrijden te houden op zondag, zodat mensen die de zondagsrust respecteren mee kunnen doen.

Op plaatselijk en regionaal niveau moet het gemeentebestuur de gehandicaptensport stimuleren en faciliteren. Gestreefd moet worden naar optimale toegankelijkheid van sport- en recreatievoorzieningen voor gehandicapten.

Het gemeentebestuur stimuleert sportkennismakingsprogramma’s voor de jeugd. Ook bevordert zij de deelname van allochtonen aan sportactiviteiten.

Aangezien topsport in hoge mate een commercieel bedrijf is, verdienen beroepssporters geen ondersteuning van overheidswege. Wij investeren niet in records maar in het welzijn van mensen. Het per se voldoen aan de normen van NOC*NSF is voor ons een lat te hoog. Daar komt bij dat veel topsport zich vooral op zondagen afspeelt en daarmee strijdig is met onze visie op zondagsrust. Wij zetten ons er juist voor in de zaterdagsport te stimuleren.

Soberheid, doelmatigheid en veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het realiseren van sportaccommodaties en wedstrijdvelden. Normen ten aanzien van veiligheid worden streng gehanteerd. Bij het aanleggen en bouwen van sportaccommodaties wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke multifunctionaliteit. In het kader van het jeugdbeleid kunnen de sportverenigingen zeker een bepaalde rol vervullen. De accommodaties kunnen bovendien ingezet worden als onderkomen voor de jeugd.

Overige recreatie beslaat een breed terrein. Fietspaden, wandelpaden, parken en plantsoenen kunnen in een grote behoefte van de burgers voorzien. Natuurgebieden worden met wandel- en fietsroutes zoveel mogelijk opengesteld. Schade aan de natuur en het milieu moet hierbij worden voorkomen. Bepaalde vormen van recreatie, zoals onder andere naaktrecreatie in het openbaar, moeten worden verboden. De kerkgang mag op geen enkele wijze belemmerd worden door (sport-)evenementen.