Economische zaken en landbouw

Waar staat de ChristenUnie - SGP voor?

Ontwikkelingen en uitgangspunten

Materiële voorspoed en een goed ontwikkeld economisch leven in Haarlemmermeer zijn geen vanzelfsprekendheden. Het is Gods zegen wanneer menselijke arbeidsinspanning vrucht draagt. Dat geeft persoonlijke voldoening en is belangrijk voor de ontwikkeling van de samenleving als geheel.
Economische activiteit in Nederland en in Haarlemmermeer in het bijzonder is noodzakelijk om de talenten van de inwoners aan te wenden ten goede van de samenleving. De overheid staat voor de taak om de samenleving zo in te richten dat de bevolking onderdak en voedsel, werk en leefruimte en mogelijkheden tot ontplooiing heeft en houdt. Het economisch beleid van de gemeente moet in evenwicht zijn met andere publieke doelstellingen zoals zorg voor leefbaarheid en milieu. Wij willen de gemeente, organisaties en bedrijven (ook de agrarische bedrijven) aansporen duurzaam, milieuvriendelijk, energiezuinig en maatschappelijk verantwoord te werken.

De economische, sociale en culturele dynamiek van de Nederlandse samenleving kunnen een hoge tol eisen in de persoonlijke levenssfeer. Teveel mensen hebben last van psychische problemen, arbeidsongeschiktheid en stress. Wij zijn principieel tegen een 24-uurs economie. Het gemeentebestuur moet tendensen richting een 24-uurs-economie zoveel mogelijk tegengaan. Het is voor iedere burger goed om op een vast moment in de week, op zondag, rust te hebben. Een mens leeft niet bij brood alleen, maar bij al het Woord dat van Gods mond uitgaat. Wij zijn voorstander van het beperken van het aantal koopzondagen. Koopzondagen en langere openstellingstijden dragen er ook aan bij dat de kleine middenstand moeilijk / nauwelijks het hoofd boven water kan houden. Koopzondagen zorgen niet voor extra omzet, maar voor een spreiding van omzet en is dus een verhoging van de kosten voor ondernemers. Deze kosten worden uiteindelijk door de burger betaald. Is het niet door de prijzen (of gebrek aan service) in de winkel, dan is het via de belastingen en/of de kosten die risicodragende partijen verrekenen in hun tarieven (denk bijvoorbeeld aan geldverstrekkers, banken, kredietverzekeraars, e.d.). Koopzondagen dragen indirect ook bij aan een verarming van de service en dienstverlening die (kleine) winkeliers bieden, en maken Haarlemmermeer daarmee een minder aantrekkelijk voor winkelend publiek.

Werkgelegenheid

Ter bevordering van de werkgelegenheid worden goede contacten onderhouden met organen als de Kamer van Koophandel, het plaatselijke bedrijfsleven, andere gemeenten, de provincie en het Rijk.
Het gemeentebestuur bevordert een goede voorlichting over bedrijfsvestigingsmogelijkheden en arbeidsmarktontwikkelingen. Hierbij wordt goede aandacht besteed aan etnische minderheden en andere achterstandsgroepen. Het gemeentebestuur zal hiermee ook rekening houden bij het aanstellen van eigen medewerkers. De gemeente voert een actief beleid richting het bedrijfsleven om deze groepen mensen aan het werk te helpen. Projecten zoals “Baan kleef aan” en andere initiatieven worden verder uitgebouwd. Initiatieven moeten gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden die de kans vergroten op een baan, en op het ontwikkelen / behouden van een gezond werkritme.

Bedrijventerreinen

Als gevolg van de voortdurende ontwikkelingen rond bedrijvenerreinen die in de Gemeente Haarlemmermeer plaatsvinden is er een evenwichtige visie gewenst op de wenselijkheid en volgordelijkheid van al die aanleg van bedrijventerreinen. Er zijn veel wensen van burgers, bedrijven en overheden, maar die kunnen niet allemaal worden ingevuld.

Op ieder terrein dient parkmanagement te worden ingesteld, zodat de daarop gevestigde bedrijven gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het onderhoud.

De Gemeente Haarlemmermeer dient te zorgen voor clustering van type bedrijven (bijvoorbeeld geluid en stank), de terreinen goed bereikbaar zijn en blijven met voldoende uitvalswegen en parkeervoorzieningen. Werknemers dienen zich in de omgeving te kunnen ontspannen (wandelen, sport).

De Gemeente Haarlemmermeer heeft veel open groene ruimte gereserveerd voor bedrijventerreinen. De realisatie blijft sinds 2003 sterk achter bij de beoogde groei in bedrijfsvestigingen. Hierdoor komt er veel tijd tussen het moment van aankoop van de grond en het moment van verkoop. Bij ongewijzigd beleid met te lage grondprijzen bij verkoop, subsidies om bedrijven te lokken en te vroeg aankopen van grond wordt het een financiële molensteen op de langere termijn.

Herstructurering bedrijventerreinen

Revitalisering van verouderde bedrijfsterreinen kost veel aandacht, tijd en geld. Daar komt nog eens bij dat de herstructureringsprojecten voor het overgrote deel blijven steken in het opknappen van het openbaar gebied. De verpauperde en leegstaande panden worden niet aangepakt, waardoor er nauwelijks ruimtewinst wordt geboekt en de neerwaartse spiraal van verpaupering veelal niet wordt gekeerd. Slechts bij een beperkt deel van de geplande herstructureringsprojecten wordt ook het verouderd vastgoed aangepakt (sloop of renovatie).

Samenwerkingsconstructies

Bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein is meestal samenwerking op basis vaneen bepaalde juridische constructie gewenst (PPS, stichting, vennootschap). De gemeenteraad kan, om haar controlerende en kaderstellende taak uit te oefenen, in een nota een aantal algemene uitgangspunten vastleggen. Dan gaat het over bijvoorbeeld wanneer en hoe een relatie met een verbonden partij wordt aangegaan, welke toezichthoudende en bestuurlijke verantwoordelijkheden de gemeente wil en wat de aanvaardbare risico’s zijn van de eigenaar / bestuurder en de klant / opdrachtgever. Ook kan de gemeenteraad in begroting en jaarstukken laten vastleggen welke informatie ze per verbonden partij wil krijgen. Denk hierbij aan doelstelling, activiteiten, realisatie van doelstellingen en activiteiten, deelnemende partijen, bestuurlijk belang, financieel belang, rechtmatigheid, risico’s, actuele ontwikkelingen en beschikbare rapportages. Daarnaast kan de lokale rekenkamer de beleidseffectiviteit van verbonden partijen beoordelen en inzichtelijk maken.

Bij belangrijke economische ontwikkelingen dienen vertegenwoordigers van betreffende bedrijfsgroepen en ondernemersverenigingen in de besluitvorming betrokken te worden.

Een actieve samenwerking met andere overheden inzake Schiphol is noodzakelijk om voldoende evenwicht in bedrijfsbelang en publiek belang te waarborgen. De gemeente dient zich niet in samenwerkingsverbanden te verbinden die tot doel hebben samen met ontwikkelaars op commerciële basis op of in de nabijheid van de luchthaven te ontwikkelen.

Vervoersbewegingen

De Gemeente Haarlemmermeer heeft jarenlang het beleid gevoerd om wonen en werken te scheiden, met als gevolg veel vervoersbewegingen. De fractie ChristenUnie-SGP staat achter het beleid van rijk en provincies dat er juist op gericht is om de ruimte op bestaande en nieuwe bedrijventerrein intensiever te benutten en de menging van functies (werken en wonen) te bevorderen. Bij het scheppen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen wordt vooral rekening gehouden met:

 • de ruimtelijke samenhang tussen wonen en werken (voorkom hinder);
 • de onderlinge afstemming van vraag naar en aanbod van arbeid in een bepaalde sector;

Om eenzijdigheid in Haarlemmermeer te voorkomen dient er een gedifferentieerd vestigingsbeleid toegepast te worden op de verschillende bedrijventerreinen. Daarbij dient ook een relatie te worden gelegd met de omliggende gemeenten. In het kader van het werkgelegenheidsbeleid treft het gemeentebestuur voldoende infrastructurele en planologische maatregelen. Bij het scheppen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen wordt vooral rekening gehouden met de aanwezigheid van natuur en landschap, de ruimtelijke samenhang tussen wonen en werken, en de onderlinge afstemming van vraag naar en aanbod van arbeid in een bepaalde sector;

De aanwezigheid van natuur en landschap

Het belang van een geschakeerde samenstelling van werkgelegenheidsobjecten;
de mogelijkheden voor reeds gevestigde bedrijven en instellingen als deze in verband met planologische ontwikkelingen moeten worden verplaatst.

Vestiging van bedrijven

Bij aanwijzing van vestigingsplaatsen voor de detailhandel in bestemmingsplannen wordt onder meer met het volgende rekening gehouden:

 • het bieden van goede mogelijkheden aan het midden- en kleinbedrijf;
 • waar mogelijk wordt de vestiging van reeds bestaande bedrijven in nieuwe winkelcentra bevorderd;
 • in wijken en kernen die door omvang en ligging daarvoor in aanmerking komen moeten mogelijkheden worden geboden voor vestiging van bedrijven die in de dagelijkse levensbehoeften voorzien;
 • in de kernen die door omvang en ligging daarvoor niet in aanmerking komen zal de gemeente actief op zoek gaan naar mogelijkheden om in gezamenlijkheid met andere voorzieningen toch in de basale levensbehoeften te kunnen voorzien.

Gemeentelijke diensten en bedrijven

De gemeentelijke diensten en bedrijven zullen zodanig georganiseerd moeten worden dat deze de vergelijking met de private bedrijven kunnen doorstaan (marktconform werken).

De exploitatie dient sluitend te zijn door

 • toepassing van kostendekkende tarieven, waarbij de gemeente dient te zorgen dat de tarieven marktconform zijn;
 • een economisch verantwoorde bedrijfsreserve wordt in stand gehouden;
 • inhuur van derden wordt door de gemeente teruggebracht tot een absoluut noodzakelijk minimum. De gemeente legt jaarlijks aan de gemeenteraad verantwoording af waarom de eventuele inhuur als absoluut noodzakelijk wordt gezien;

Verdere verzelfstandiging van gemeentelijke diensten verdient niet de voorkeur.

Landbouw

De fractie ChristenUnie - SGP heeft hart voor de agrariërs. Het zijn hardwerkende ondernemers die zorgen voor de productie van gezond en goed voedsel. Het gaat hierbij om een sector die een nauwe relatie met de schepping heeft. Een spannende en soms ook een spanningsvolle relatie. ChristenUnie - SGP biedt ruimte aan agrariërs en zet daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw. ChristenUnie - SGP weet dat gezonde gezinsbedrijven hierin een centrale rol spelen en wil hen zo veel mogelijk de ruimte geven. Hoewel vooral de wereldmarkt, de maatregelen uit Brussel, nationaal en provinciaal beleid invloed hebben op de landbouw, kan de gemeente ook haar steentje bijdragen, door ruimte te scheppen als het gaat om ruimtelijke ordening en de toepassing van milieuwetgeving.

ChristenUnie - SGP zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De agrarische sector geeft vorm aan het landschap en is belangrijk voor het beheer daarvan, maar vormt soms ook een bedreiging voor diezelfde leefomgeving. De gemeente kan bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied. 

Functieveranderingsbeleid

Het aantal agrarische bedrijven in het buitengebied daalt en om het buitengebied vitaal te houden is het nodig dat de ruimte die vrijkomt wordt ingevuld door kleinschalige niet agrarische bedrijven, recreatie en wonen. Hiermee wordt bereikt dat de verstening afneemt, er geld beschikbaar komt om plattelandsprojecten te financieren, er bedrijvigheid blijft in het buitengebied en agrariërs financieel tegemoet gekomen worden om hun bedrijf af te bouwen.

ChristenUnie - SGP vindt wel dat bestaande rechten van agrariërs zoveel mogelijk gerespecteerd moeten worden. Agrariërs die moeten wijken voor plannen zoals Park21 behoren goede verplaatsingskosten te krijgen (inclusief een compensatie voor het productief maken van hun nieuwe gronden). Wanneer een agrariër er voor kiest om zijn bedrijf te beëindigen, dient niet alleen het grond, maar ook de bedrijfsruimten en woning(en) op het grond in het compensatievoorstel te worden meegenomen. 

Schaalvergroting

Voor veel agrarische bedrijven is schaalvergroting noodzakelijk om voor de toekomst een levensvatbaar bedrijf te houden. De gemeente zorgt ervoor dat er geen bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn om kleine aanpassingen aan gebouwen te realiseren om in te kunnen spelen op o.a. eisen van brandveiligheid en dierenwelzijn.

ChristenUnie - SGP wil geen concentratie van agrarische bedrijven, maar de bedrijven zoveel mogelijk ontwikkelingsruimte geven op de plek waar ze zitten. Dit geeft een betere spreiding in het buitengebied en hierdoor een grotere acceptatie in de maatschappij.

Verbreden van activiteiten

Verwante functies aan het agrarisch bedrijf zoals agrotoerisme, zorg, verkoop vanaf het erf en levering van energie d.m.v. zonnepanelen en mestbewerking dragen bij aan de vitaliteit van het landelijk gebied. Ook het promoten van streekproducten valt hieronder. ChristenUnie - SGP staat positief tegenover deze ontwikkelingen. 

Landschappelijke inpassing

Er is veel bedrijvigheid in het buitengebied. ChristenUnie - SGP zet zich in voor een goede landschappelijke inpassing van bedrijven. Ook aanleg en onderhoud van houtwallen, singels, kikkerpoelen, beken en bosjes zijn nodig en dragen bij aan de biodiversiteit in het buitengebied. 

Onderhoud bermen en wegen

Het onderhoud van de wegen blijft voortdurend een aandachtspunt, evenals het maaien van de bermen in verband met de veiligheid van het verkeer. Het tijdig maaien van bermen beperkt ook de overlast van onkruid in de omliggende akkers. 

Burgers de boer op

ChristenUnie - SGP zet zich in voor maatschappelijk verantwoord produceren op agrarische bedrijven. Hierbij past een open houding naar de burgers, bijvoorbeeld door open dagen te organiseren, excursies voor scholen, boerencamping en verkoop vanaf het erf. 

Agrarische sector 

Bij een visie op het buitengebied is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over het toekomstperspectief van de agrarische sector, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen elkaar worden afgewogen.

 • Door bedrijfsbeëindiging zal het aantal bedrijven afnemen, maar de vrijkomende grond zal in zijn algemeenheid aan bedrijven in de omgeving worden toegevoegd. In bestemmingsplannen zal hierop moeten worden geanticipeerd in die zin dat:
  1. nieuwe bestemmingen voor vrijkomende bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen zullen moeten worden gezocht;
  2. vergrote bedrijven zo nodig ruimte zullen moeten krijgen om hun bedrijfsgebouwen aan het vergrote areaal landbouwgrond aan te passen. Daarbij stimuleert ChristenUnie - SGP het gezinsbedrijf waar een of twee gezinnen een inkomen uit het bedrijf kunnen halen.
 • De gemeente stimuleert, met gericht beleid op vestiging/vervanging van windturbines bij met name landbouwbedrijven, om een windturbine te plaatsen. Omwonenden die hinder ondervinden, zouden kunnen delen in de opbrengst. Dit vergroot het draagvlak.
 • Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme, biovergisting etc., voor zover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied.
 • Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door schaalvergroting als deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
 • Beschikbaarheid van voldoende zoet water is voor de agrarische sector van evident belang. De gemeente zet zich hiervoor in, samen met andere overheden, zoals het waterschap.
 • We willen de verkoop van regionale landbouwproducten stimuleren. De gemeente brengt agrariërs en winkeliers met elkaar in contact om streekproducten in de schappen van de winkeliers te krijgen.
 • De agrarisch ondernemer is vaak ook landschapsbeheerder en ontvangt hiervoor een passende vergoeding.
 • In de agrarische gebieden moet goede ontwikkeling van boeren gezinsbedrijven mogelijk zijn. Dat betekent dat er in dit gebied zo weinig mogelijk extra woonmogelijkheden komen. Wonen hoort in de kernen.
 • Bij functie verandering moet verrommeling van oude gebouwen tegen gegaan worden. Als een ander soort onderneming de bedrijfsgebouwen wil gebruiken dan moet er betaald worden voor het afbreken van oude schuren. Ook mogen dit alleen startende en kleine bedrijven zijn. Als ze groter worden horen ze thuis op het industrieterrein.
 • Het buitengebied moet mooi een aantrekkelijk en geschikt voor recreatie blijven. Mooie landschapselementen moeten behouden blijven en nieuwe gebouwen moeten landschappelijk ingepast worden. Daarnaast moeten de vele natuurgebieden behouden blijven.
 • Burgers meer bewust maken van wat er op de boerderij gebeurt.
 • Agrarische bedrijven die willen groeien of verbreden faciliteren op de plek waar ze nu zitten.

De gemeente denkt positief mee als agrarische bedrijven willen innoveren, waarbij duurzaamheid (inclusief dierenwelzijn) wordt bevorderd.