Verkeer en vervoer

Waar staat de ChristenUnie - SGP voor?

Trends en uitgangspunten

Een goede en moderne infrastructuur is van belang voor de ontwikkeling van Haarlemmermeer. Ten behoeve van burgers en bedrijfsleven richt het gemeentelijk verkeersbeleid zich daarom op een efficiënt verloop van verkeer en vervoer binnen de gemeente, dus doorstroming. Randvoorwaarden hiervoor zijn: veiligheid, leefbaarheid en milieu. Het gemeentebestuur zet zich in om voortgaande aantasting van het woon- en leefmilieu te voorkomen.

Verkeerseducatie is van onmisbaar belang en dient vorm te krijgen op de basischolen en bij inburgeringsprogramma's.

Geordende mobiliteit

Het gemeentebestuur tracht - waar mogelijk in samenwerking met Schiphol, buurgemeenten en provincie - tot een samenhangend en op de toekomst gericht verkeers- en vervoersbeleid te komen. Hierin hebben de eerder genoemde elementen veiligheid, doorstroming, leefbaarheid en milieu prioriteit. Vanzelfsprekend moet de bereikbaarheid van winkels, bedrijven en instellingen daarbij zoveel mogelijk gewaarborgd blijven.
Bij aanleg of onderhoud van wegen, straten en pleinen moet de planvorming erop gericht zijn de doorstroming aanzienlijk te bevorderen met inachtneming van gangbare eisen voor verkeersveiligheid.

Bij het voorbereiden van verkeerscirculatieplannen moeten belanghebbenden ruime mogelijkheden hebben tot inspraak zodat een snelle, doelmatige en veilige verkeersafwikkeling ook werkelijk tot stand komt. Daarbij krijgen de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals gehandicapten, ouderen, voetgangers en fietsers extra aandacht.

Verkeer zal beter doorstromen wanneer er geen flessenhalsen worden gecreëerd (w.o. drempels en bussluizen). Dit voorkomt tijdsverlies en ergernis van de weggebruikers en omwonenden. De beperkte en kostbare openbare ruimte moet zo effectief en efficiënt mogelijk worden gebruikt.
Eénrichtingsverkeer is toegestaan wanneer in de nabije omgeving het verkeer de andere kant op kan. De doorstroming van het verkeer moet bevorderd worden zodat onnodige verspilling van brandstof en vervuiling door veelvuldig remmen, wachten, omrijden en tijdsverlies worden beperkt en ergernis van de weggebruikers voorkomen.

Het verkeersbeleid dient ook gericht te zijn op het voorkomen van onnodige verkeersbewegingen, dat betekent ook royaal voldoen aan de vraag naar parkeerplaatsen en parkeervoorzieningen voor auto, bromfiets, fiets, e.d.. Verkeer hoeft niet per definitie geconcentreerd of verspreid te worden, maar vervoersbewegingen dienen zo kort mogelijk te worden gehouden, waarbij gestreefd wordt naar meer duurzaamheid.
Betere uitnutting van bestaande openbaar vervoersvoorzieningen en het doorrekenen van kosten per reizigerskilometer en die ook zichtbaar maken tijdens de besluitvorming. De beperkte en kostbare openbare ruimte moet zo effectief en efficiënt mogelijk worden gebruikt. Verkeersstroken (zoals busbanen) kunnen alleen gereserveerd worden voor speciaal verkeer als die ook intensief gebruikt worden. Waar mogelijk moeten langzaam verkeer en snelverkeer van elkaar gescheiden worden.

Fiets

Het gebruik van de fiets wordt op de volgende manieren bevorderd:

  • het gemeentebestuur zorgt voor voldoende goede en gratis fietsenstallingen bij alle openbare gebouwen, winkelgebieden en dergelijke;
  • nieuwbouwplannen hebben niet alleen autoparkeernormen maar ook fietsparkeernormen;
  • fietsroutes moeten goed onderhouden, begaanbaar en veilig zijn;
  • het gemeentebestuur bevordert fietsvriendelijk afgestelde verkeerslichten.
  • het gemeentebestuur ondersteunt de nieuwe campagne “blijf uit de Dode Hoek” om slachtoffers te voorkomen bij afslaande vrachtauto’s.

Verkeerseducatie

Verkeerseducatie bij kinderen is een zaak die niet alleen de kinderen, de ouders en de school aangaat, maar ook de gemeente. Veilige en zelfstandige verkeersdeelname door kinderen is goed voor de ontwikkeling en gezondheid van de kinderen zelf en goed voor de verkeersveiligheid in de gehele gemeente. Verkeerseducatie van de jeugd behoort dan ook onderdeel te zijn van lokaal verkeersbeleid.De gemeente dient in dit kader te denken aan verkeerslessen door scholen en/of buitenschoolse organisaties en een praktisch verkeersexamen op de fiets. Voorlichtingscampagnes, die gericht zijn op zowel allochtone als autochtone inwoners moeten worden gesubsidieerd . De gemeente zorgt voor de inrichting van veilige loop- en fietsroutes in woonwijken en rond basisscholen, naschoolse opvang en andere belangrijke jeugdvoorzieningen. Op die plaatsen dient ook de handhaving regelmatig plaats te vinden. Daarnaast moeten er regelmatig praktische oefeningen te voet en op de fiets worden georganiseerd.

Parkeren

Het gemeentebestuur moet een duidelijk parkeerbeleid hebben dat ook echt gehandhaafd wordt. Het lang bovengronds parkeren in de centra moet beperkt worden. Daartoe moeten parkeervoorzieningen in of aan de rand van de centra gerealiseerd worden die in ruime mate voldoen aan de vraag. In dat laatste geval moeten er goede openbaar vervoervoorzieningen richting het centrum zijn. Parkeertarieven dienen maximaal kostendekkend te zijn. Voor burgers met een leeftijd van 67 jaar en ouder zou een gratis parkeervignet voor de gehele gemeente moeten worden verstrekt.
Parkeeroverlast van grote voertuigen, zoals vrachtwagens, campers, trailers, caravans, enz., moet worden tegengegaan op de openbare weg in woonwijken.

Openbaar vervoer

Het gemeentebestuur bevordert een goed stelstel van openbaar vervoer om ook mensen die niet over een auto beschikken of deze bewust laten staan te faciliteren. Dit geldt met name voor de kernen. Het gemeentebestuur moet, in samenwerking met de omliggende gemeenten, zorgen voor een gedifferentieerd aanbod van collectief, individueel en vraagafhankelijk openbaar vervoer. Verder zorgt het gemeentebestuur tijdig voor goede openbaar vervoervoorzieningen in de nieuwbouwwijken.

Milieu en verkeersveiligheid

Milieuwetgeving dient nauw aan te sluiten aan bij onze visie op rentmeesterschap. Met het oog op het milieu en de verkeersveiligheid verdient het aanbeveling verkeersbewegingen zo kort en efficiënt mogelijk te houden. Bij het ontwerp van woongebieden wordt rekening gehouden met voldoende groen om de lucht schoon te houden, met eindigend verkeer in woonwijken met inachtneming van voldoende korte aanrijtijden voor hulpverleningsdiensten.

Door het dichter bij elkaar brengen van wonen en werken en het stimuleren van carpoolen kan het gemeentebestuur wijken veiliger maken (geen slaapsteden) en onnodige verkeersbewegingen reduceren.

Het gemeentebestuur maakt het mogelijk voor hulpbehoevenden, zoals gehandicapten, om goed en veilig over te kunnen steken en b.v. vanuit de auto in bus en trein te kunnen stappen en vice versa.

Duurzaam en veilig is een kernwoord van het verkeersbeleid, dus ook het openbaar vervoer dient veilig te zijn en bij voorkeur gebruik te maken van duurzame energie. Tevens dient te worden voorzien in milieuvriendelijke brandstof en oplaadpunten voor b.v. electrische auto’s, (aard)gas, etc. De komende jaren wordt verdere uitvoering gegeven aan dat concept. Voor het welslagen van het verkeersbeleid is echter meer nodig dan alleen maar infrastructurele maatregelen. Communicatie, handhaving en educatie maken ook onderdeel uit van het beleid.

Vervoer over water

Het gemeentebestuur moet nagaan in hoeverre aanwezige bevaarbare waterwegen binnen de gemeente gebruikt kunnen worden voor het vervoer van personen en goederen. Voor eventuele aanleg of verbouw van kadefaciliteiten kan een beroep op het Rijk gedaan worden. Er zijn subsidieregelingen ter bevordering van goederen- en afvalvervoer per binnenschip.