Openbare orde en veiligheid

Waar staat de ChristenUnie - SGP voor?

Ontwikkelingen en uitgangspunten

De kwaliteit van de openbare of publieke ruimte laat duidelijk te wensen over. Die ruimte is van ons allemaal, maar geweld en onveiligheid op straat (waaronder de bushaltes van de Zuidtangent), vervuiling en verslonzing van openbare ruimtes en tuinen (waaronder grote hoeveelheden riet in sierwater waardoor wandelpaden aan het publieke zicht worden onttrokken en de schoonheid van het sierwater niet zichtbaar is voor burgers), agressie in het verkeer, grove en godslasterlijke graffiti- en reclame-uitingen ontsieren de publieke ruimte en maken haar minder leefbaar.
Handhaving van de rechtsorde en het beschermen van de burgers is één van de kerntaken van de overheid. Criminaliteit, onleefbaarheid en onveiligheid moeten krachtig bestreden worden. De overheid heeft in de afgelopen jaren grote steken laten vallen op deze terreinen. Nederland is doordrongen van de gedoogcultuur. Het is voor alle burgers van belang dat er duidelijke regels bestaan en dat die ook gehandhaafd worden. De vrijheid van de één eindigt waar die van de ander begint!

Niet alleen de overheid is verantwoordelijk. Overheid, burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zullen zich samen verantwoordelijk moeten voelen voor de bevordering en handhaving van de veiligheid. De overheid kan het niet alleen, maar zal als geloofwaardig handhaver van wetten en regels moeten appelleren aan de verantwoordelijkheid van burgers en hun organisaties.

Een leefbare publieke samenleving vraagt om een sterk normbesef bij overheden en bij burgers. Wij willen het gemeentebestuur en de burger hierop aanspreken. De overheid vervult immers een voorbeeldfunctie. Bij het onderhouden en overdragen van normen en waarden is er vooral een opdracht voor gezinnen en scholen, maar ook voor kerken en andere maatschappelijke organisaties. De overheid moet daar oog voor hebben of krijgen.

Een veilige en leefbare publieke ruimte

Politie

De politiezorg is allereerst een lokale overheidstaak waar de burgemeester mee belast is. De gemeenteraad moet nauw betrokken worden bij alle zaken die de openbare orde betreffen. De gemeenteraad moet invloed hebben op de totstandkoming van het jaarlijkse beleidsplan en de evaluatie daarvan.

In de beleidscyclus voor de sturing van de politie moet de gemeenteraad, door tussenkomst van de burgemeester, op een zodanig moment betrokken worden dat een daadwerkelijke beïnvloeding van het beleid mogelijk is. Daarbij moet allereerst aandacht besteed worden aan de te behalen resultaten (kwaliteit en kwantiteit), maar de gemeenteraad moet ook toezien op de wijze waarop de politie haar taak uitoefent in relatie tot de samenleving. Het gaat dan om factoren als bereikbaarheid, toegankelijkheid, effectiviteit, prioriteitsstelling en burgergerichtheid. Door wijk- of dorpsgerichte werkwijze komt de politie dichterbij de burger te staan en wordt de betrokkenheid bevorderd. De politie moet altijd goed bereikbaar zijn en de wijkposten moeten zoveel mogelijk tot laat in de avond open zijn.

De veiligheid op straat wordt behalve door het toezicht van politie en eventuele surveillanten ook bevorderd door goede ruimtelijke inrichting van de woonomgeving, de mogelijkheden van sociale controle, aanpassing van begroeiing en voldoende verlichting. Het aanstellen van stadswachten om de politie te ondersteunen bij een aantal eenvoudige handhavings- en toezichtstaken is een goede zaak, zeker als daarmee langdurig werklozen, WAO-ers of probleemjongeren maatschappelijk geactiveerd kunnen worden. De financiering van de politiezorg is een taak van het Rijk, maar voor genoemde groepen kunnen verschillende regelingen benut worden.

Het gemeentebestuur werkt royaal mee aan het bieden van mogelijkheden voor het uitvoeren van taakstraffen.

Brandweer

De gemeenteraad zorgt voor een goed toegerust en geoefend brandweerkorps als deel van de veiligheidsregio. De brandweer vervult immers een spilfunctie in de veiligheidsketen. Er wordt regelmatig geoefend zowel op staf- als op uitvoerend niveau. De zorg voor goede opleiding is een vereiste om de kwaliteit van de inspectie, preventie en hulpverlening te garanderen.

Rampenplannen horen actueel te zijn. De bevolking wordt door gerichte en juiste voorlichting op de hoogte gesteld van de gewenste gedragslijnen bij calamiteiten. De brandweer moet ook veel aandacht schenken aan preventie.

Handhaving en regelgeving

De handhaving van de rechtsorde is één van de belangrijkste kerntaken van de gemeente. De bescherming van de burger staat daarbij voorop. Bij de uitvoering van die taak moet het gemeentebestuur zich als een geloofwaardige, rechtvaardige en vasthoudende rechtshandhaver opstellen en zich beperken in de hoeveelheid en complexiteit regels. De burger moet bij de regelgeving en zeker ook bij de handhaving betrokken worden. Regels moeten door iedereen nageleefd en door de overheid gehandhaafd worden. Het gemeentebestuur moet verordeningen en regelgeving toesnijden op de lokale situatie en op deze tijd.

Coffeeshops, gokautomatenhallen, bordelen en sekswinkels mogen niet in de buurt van scholen en kerken gevestigd zijn. Als gemeenteraadsfractie zien we liever geen van bovengenoemde zaken in onze gemeente. Het gemeentebestuur neemt in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) regelingen op voor de openbare orde in de omgeving van deze instellingen. In navolging van de AHOJG-criteria voor coffeeshops geldt ook voor seksinrichtingen en gokhallen: geen Affichering, geen Harddrugs, geen Overlast, geen toegang voor Jeugdigen (de ‘G’ van de AHOJG staat voor ‘geen verkoop van Grote hoeveelheden’ en geldt eigenlijk alleen specifiek voor drugs, hoewel het ook voor gokken een interessant criterium is). De lokale driehoek (burgemeester, officier van justitie en commissaris van politie) stelt aanvullende voorwaarden.

Het gemeentebestuur moet de ontwikkeling en uitvoering van een lokaal geïntegreerd veiligheidsbeleid voortvarend ter hand nemen.  Bouwvergunningen, gebruiksvergunningen, milieuvergunningen en dergelijke moeten allemaal onder de loep genomen worden. Het handhavingsbeleid moet hoge prioriteit krijgen. Het gemeentebestuur moet een ‘veilige gemeente’ zijn. De gemeenteraad kan zijn rol hierin verder verstevigen.

Camera’s kunnen een middel zijn om de veiligheid en/of de beleving daarvan te vergroten. Met dit middel moet wel heel terughoudend en zorgvuldig omgesprongen worden. Cameratoezicht moet alleen toegestaan worden in hele specifieke en nauw gedefinieerde situaties voor beveiliging tegen criminaliteit en dan nog voor een tijdelijke periode van b.v. maximaal 3 maanden, met van te voren bepaalde concrete  doelstellingen en een van te voren bepaalde einddatum. Aan het eind van de periode dient een evaluatie in de gemeenteraad te worden gehouden over de behaalde doelstellingen. Van bestaande systemen moet nog eens kritisch de effectiviteit worden bepaald, gericht op het doel waarvoor het is ingericht en alsnog een einddatum worden bepaald. Bij het niet halen van de doelstellingen moet het systeem worden weggehaald (als het niet doet wat het moet doen, moet het weg). Onbedoeld gebruik en overbodige beheerslasten (onderhoud en energieverbruik) worden hiermee voorkomen. De regels - zeker ook rond de privacy - moeten heel duidelijk zwart op wit staan en door het Openbaar Ministerie (OM) en de Registratiekamer getoetst worden. Camerabeelden mogen slechts worden bekeken in een Regionale Toezicht Ruimte (RTR) door mensen met opsporingsbevoegdheden. Camera­toezicht moet een tijdelijk en aanvullend karakter hebben en mag zeker niet in de plaats van ‘blauw op straat’ komen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Wij hechten sterk aan de grondwettelijk gewaarborgde vrijheden van de burger. Er zijn echter grenzen. Het gemeentebestuur moet het uitoefenen van vrijheden actief faciliteren, maar heeft ook de verantwoordelijkheid voor de handhaving van normen en waarden in het openbare leven. Vanuit de notie dat de overheid ingesteld is door God en in Zijn dienst staat, zou die overheid een eerbiediging van Bijbelse normen in de publieke ruimte moeten bevorderen. Overigens hebben ook burgers zelf de verantwoordelijkheid anderen te respecteren en rekening te houden met elkaar.
Vloeken is Gods Heilige Naam beledigen en kwetsen en kan daarom nooit worden getolereerd. Reclame- en kunstuitingen op openbare plaatsen die als godslasterlijk, onzedelijk of kwetsend voor bepaalde groepen worden ervaren, moeten door het gemeentebestuur worden geweerd.

Bij het houden van openbare samenkomsten en bij andere vormen van vrije meningsuiting moet het gemeentebestuur de openbare orde, goede zeden, verkeersveiligheid, volksgezondheid en dergelijke waarborgen. De gemeenteraad stelt daarvoor regels op. Het gemeentebestuur draagt zorg voor rust en orde in de nabijheid van plaatsen waar godsdienstige of andere wettelijk geoorloofde samenkomsten worden gehouden. Zij moet alle mogelijkheden benutten om de zondagsrust te waarborgen. Aan evenementen die deze rust dreigen te verstoren dient het gemeentebestuur - binnen de grenzen van de wet - zijn medewerking te onthouden. Wij willen dat het gemeentebestuur geen gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden tot openstelling van winkels op zondag.

Het ambt brengt voor het gemeentebestuur ook op het gebied van zedelijkheid verplichtingen met zich mee. Openbare uitingen van prostitutie moeten worden bestreden. Naaktrecreatie moet worden tegengegaan.

Wijk-/buurtbeheer

Er moet een blijvende inzet zijn om buurten en wijken zo in te richten dat burgers zich willen inzetten voor de kwaliteit van hun leefomgeving. Een wijkgerichte aanpak van gemeente, politie en anderen moet goed gecoördineerd worden. Wijkbeheerders voeren regelmatig overleg met bewoners uit de wijk. Een gezamenlijke inspanning van overheden, politie en bewoners in een buurt- of gebiedsgerichte aanpak kan effect sorteren. Van een dergelijke houding gaat een stimulerende werking uit op ondernemers, organisaties en individuele burgers om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Bij uitvoering van verbeteringen in de wijk dient de plaatselijke overheid zeggenschap te houden over het beleid en de uitvoering. Dit heeft een relatie met de kwaliteitsnormen van de gemeente en het budget.